Inhoud:

  • Artikel 1 – Definities
  • Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
  • Artikel 3 – Gebruik
  • Artikel 4 – Commissie
  • Artikel 5 – Betaling
  • Artikel 6 – Beëindiging iHobby affiliate marketing partnerschap
  • Artikel 7 – Gevolgen beindiging iHobby affiliate marketing partnerschap
  • Artikel 8 – Aansprakelijkheid
  • Artikel 9 – Diversen
  • Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Artikelen: Alle producten die worden aangeboden in de online omgeving.

Omgeving: www.ihobby.nl en iedere andere door iHobby aangewezen applicatie.

Ihobby.nl: gevestigd te (2914 KM) Nieuwegein aan den IJssel, Raadhuisplein 30-31.

Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de online omgeving, zoals tekst, afbeeldingen.

Cookietijd: De instelling door iHobby.nl van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de iHobby affiliate programma voorwaarden heeft aanvaard en door iHobby als iHobby affiliate partner is geaccepteerd om klanten via zijn/haar link(s) toegang te verschaffen tot de online omgeving.

Partnerlink: Een elektronische link naar de online omgeving die de iHobby affiliate partner via  ihobby.nl heeft aangemaakt.

Affiliate partner programma voorwaarden: de iHobby affiliate partner voorwaarden.

 

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een iHobby webshop account beschikt kan zich aanmelden als iHobby affiliate marketing partner bij iHobby.nl.

2.2. Aanmelding als iHobby affiliate marketing partner houdt aanvaarding in van de iHobby affiliate marketing partner voorwaarden en van de verplichting deze voorwaarden na te komen.

2.3. Om als iHobby affiliate marketing partner te worden ingeschreven moet de iHobby affiliate marketing partner:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) als iHobby affiliate marketing partner zijn geaccepteerd door iHobby.

2.4. Ihobby informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de iHobby affiliate marketing partner voorwaarden is bevestigd of iHobby je als iHobby affiliate marketing partner accepteert.

2.5. iHobby kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien iHobby een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

2.6. iHobby zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de iHobby affiliate marketing partner site:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) al beschikt over een account;
c) geen relatie vertoont met (de producten op) iHobby.nl;
d) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media richtlijnen;
e) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
f) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
g) de naam van iHobby of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
h) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van iHobby of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
i) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van iHobby;
j) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
k) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
l) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
m) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van iHobby.

Artikel 3 – Gebruik

3.1. De site of andere online uitingen mogen op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van iHobby is, dan wel door iHobby is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat iHobby op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de site of andere online uitingen van de iHobby affiliate marketing partner. De iHobby affiliate marketing partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de site of andere online uitingen van de iHobby affiliate marketing partner niet door de site of andere online uitingen van de iHobby affiliate marketing partner, maar via iHobby worden verkocht.

3.2. De iHobby affiliate marketing partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de iHobby Merken en de Content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de iHobby affiliate marketing partner voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het iHobby affiliate marketing partner. De iHobby affiliate marketing partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van iHobby direct opvolgen. De iHobby affiliate marketing partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de iHobby Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor iHobby enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

Partner erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de iHobby Merken en de Content eigendom zijn en blijven van iHobby; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de iHobby affiliate marketing partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van iHobby en derden volledig respecteren.

3.3. Het is de iHobby affiliate marketing partner niet toegestaan de iHobby Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van iHobby of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Ads- binnen zoekmachines en andere online platformen.

3.4. De iHobby affiliate marketing partner is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden.

3.5. De iHobby affiliate marketing partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het bol.com Partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.6. De prijzen van de Artikelen in de Omgeving kunnen regelmatig wijzigen. De iHobby affiliate marketing partner zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op iHobby.nl, telkens worden geüpdatet opdat deze op ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving.

3.7. Met inachtneming van artikel 8.1, zal de iHobby affiliate marketing partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor iHobby en/of de iHobby affiliate marketing partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.8. Wanneer een iHobby affiliate marketing partner is geaccepteerd binnen het iHobby affiliate marketing programma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de iHobby site waarin de iHobby affiliate marketing partner een iHobby affiliate marketing partner link heeft opgenomen:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) geen relatie vertoont met (de producten op) iHobby.nl;
c) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media richtlijnen;
d) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
e) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
f) de naam van bol.com of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
g) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van iHobby of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
h) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van iHobby;
i) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
j) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
k) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
l) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

3.9. Het is de iHobby affiliate marketing partner niet toegestaan zijn iHobby affiliate marketing partner link te gebruiken anders dan in het iHobby.nl account opgenomen.

3.10. De iHobby affiliate marketing partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van iHobby ter zake van de installatie en/of het gebruik van de iHobby affiliate marketing partner ink alsmede ter zake van de Content.

3.11. Indien de online omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door iHobby – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de iHobby affiliate marketing partner, is iHobby gerechtigd om de iHobby affiliate marketing partner link en/of het iHobby account te blokkeren.

3.12. Het is de iHobby affiliate marketing partner niet toegestaan om:
a) direct of indirect artikelen via zijn/haar iHobby affiliate marketing partner link(s) te bestellen bij iHobby.nl enkel en alleen voor eigen gebruik;
b) reclame te maken voor en/of kortingen te verlenen op Artikelen indien dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan;
c) iHobby te promoten op websites, web applicaties of anderszins die niet aangemeld zijn binnen het iHobby affiliate marketing partner programma;
d) iHobby affiliate marketing partner site(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij iHobby;
e) te proberen bezoek richting de Omgeving op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
f) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Ads, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de online omgeving te sturen;
g) een uniek identificatiemiddel in de iHobby affiliate marketing partnerlink op te nemen.

Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.13 d of e zal de iHobby affiliate marketing partner opnieuw moeten worden aangemeld via iHobby.nl en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

3.13. Een iHobby affiliate marketing partner dient te allen tijden op verzoek van iHobby inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van iHobby. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden is iHobby gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.

3.14. De iHobby affiliate marketing partner vrijwaart iHobby volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

3.15. De iHobby affiliate marketing partner garandeert dat zijn gebruik van de Content en de iHobby Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Vlaamse consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is.

3.16. Op eerste verzoek daartoe van iHobby zal de iHobby affiliate marketing partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en iHobby hierover onmiddellijk via het e-mailadres klantenservice@ihobby.nl informeren. iHobby staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1. De registratie door iHobby van de verkopen en ontvangen gelden via de website iHobby.nl is bindend voor iHobby en de iHobby affiliate marketing partner.

4.2. Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de iHobby affiliate marketing partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd of dient de iHobby affiliate marketing partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan iHobby terug te betalen.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling van de commissie door iHobby dan wel een door iHobby aangewezen derde aan de iHobby affiliate marketing partner zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de iHobby affiliate marketing partner heeft aangegeven in zijn of haar account en als zodanig is geregistreerd bij iHobby.nl

5.2. Commissiebedragen van minder dan € 5,00 (zegge: vijf euro) worden niet maandelijks uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 5,00 (zegge: vijf euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 5,00 (zegge: vijf euro) of meer bedraagt.

5.3. Ihobby is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de iHobby affiliate marketing partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat bol.com uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de iHobby affiliate marketing partner.

Artikel 6 – Beëindiging iHobby affiliate marketing partnerschap

6.1. iHobby is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het iHobby affiliate marketing partnerschap onder deze voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

6.2. Onverminderd haar overige rechten is iHobby onder meer gerechtigd om het iHobby affiliate marketing partnerschap onder de iHobby affiliate marketing partner voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de iHobby affiliate marketing partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder iHobby affiliate marketing partner voorwaarden;
b) de site van de iHobby affiliate marketing partner naar oordeel van iHobby in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) iHobby hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de iHobby affiliate marketing partner in het kader van het iHobby affiliate marketing partner programma onrechtmatig handelt jegens iHobby en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

6.3. De iHobby affiliate marketing partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar klantenservice@ihobby.nl.

6.4. Het partnerschap onder deze iHobby affiliate marketing partner voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de iHobby affiliate marketing partner de link inactief heeft gemaakt;
b) het iHobby affiliate marketing partner programma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

 

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging iHobby iHobby affiliate marketing partnerschap

7.1. Indien het iHobby affiliate marketing partner schap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande link(s) inactief worden gemaakt;
b) is iHobby gerechtigd om de toegang van de iHobby affiliate marketing partner tot iHobby.nl te blokkeren;
c) kan de iHobby affiliate marketing partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de iHobby affiliate marketing partner de Content onmiddellijk verwijderen;
e) is de iHobby affiliate marketing partner per direct niet langer gerechtigd om de ihobby Merken, de Content en de Artikelen van de online omgeving te gebruiken;
f) zal de iHobby affiliate marketing partner de Content van zijn/haar site en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de site wordt getoond.

7.2. Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de iHobby affiliate marketing partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door iHobby zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 10,00 bedraagt).

7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.15, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen iHobby en de iHobby affiliate marketing partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De iHobby affiliate marketing partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de iHobby site. De iHobby affiliate marketing partner staat ervoor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart iHobby ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

8.2 iHobby affiliate marketing partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. iHobby affiliate marketing partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart iHobby voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van iHobby, is iHobby op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de iHobby affiliate marketing partner in verband met deelname aan het iHobby affiliate marketing partner programma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de online omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat iHobby in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat iHobby gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan iHobby affiliate marketing partner heeft betaald.

Artikel 9 – Diversen

9.1. De iHobby affiliate marketing partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van iHobby en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens iHobby. iHobby affiliate marketing partner vrijwaart iHobby volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

9.2. De iHobby affiliate marketing partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij iHobby hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3. iHobby affiliate marketing partner is te allen tijde gerechtigd om de iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website voor iHobby affiliate marketing partners zijn geplaatst. Indien een iHobby affiliate marketing partner daarna gebruik blijft maken van het iHobby affiliate marketing partner programma, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden en/of de website voor iHobby affiliate marketing partners. Het is daarom raadzaam om de iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden en de website voor iHobby affiliate marketing partners te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het iHobby iHobby affiliate marketing programma.

9.4. Ingeval de gewijzigde iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden voor de iHobby affiliate marketing partner niet acceptabel zijn, is de iHobby affiliate marketing partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

9.5. Indien enige bepaling van deze iHobby affiliate marketing partner programma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De iHobby affiliate marketing voorwaarden en het iHobby partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Product toegevoegd aan vergelijking


iHobby Friends


Spaar jij al punten bij iHobby?
Maak een account bij ons aan en meld je aan voor ons iHobby Spaarprogramma en spaar voor leuke kortingen.

 Klik hier voor meer informatie

Product toegevoegd aan verlanglijst